Shopping cart php Mysqli và boottrap

  Rating: ★★★★☆
  View: 3132
  Download: 1049

  Giỏ hàng là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nó giúp người dùng chọn nhiều mặt hàng để mua và xem tổng giá trước khi gửi đơn đặt hàng. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP, hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều. Trong hướng dẫn này, sẽ cung cấp hướng dẫn và tập lệnh hoàn chỉnh để tạo một giỏ mua hàng đơn giản trong PHP bằng các phiên và MySQL .

  Hướng dẫn này được thiết kế đơn giản và dễ hiểu khái niệm giỏ hàng sử dụng ngôn ngữ php. Trong tập lệnh mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng phiên PHP để lưu trữ thông tin sản phẩm trong giỏ hàng. Sau khi người dùng gửi đơn đặt hàng, thông tin sản phẩm sẽ được chèn vào cơ sở dữ liệu bằng PHP và MySQL.

  Trước khi bạn bắt đầu, vui lòng xem cấu trúc tệp của tập lệnh giỏ hàng PHP.

  1. Tạo cơ sở dữ liệu

  Bốn bảng cơ sở dữ liệu tối thiểu ( customersproductsorders, và order_items) là cần thiết để tạo ra một giỏ mua hàng dựa trên phiên đơn giản trong PHP với MySQL.

  customers bảng chứa tất cả các thông tin khách hàng. customers bảng SQL sẽ như dưới đây.

  CREATE TABLE `customers` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `name` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `email` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `phone` varchar(15) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `address` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `created` datetime NOT NULL,
   `modified` datetime NOT NULL,
   `status` enum('1','0') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1',
   PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

  products bảng chứa tất cả các chi tiết sản phẩm. products bảng SQL sẽ như dưới đây.

  CREATE TABLE `products` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `name` varchar(200) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `description` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
   `price` float(10,2) NOT NULL,
   `created` datetime NOT NULL,
   `modified` datetime NOT NULL,
   `status` enum('1','0') COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1',
   PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

  orders bảng chứa các đơn đặt hàng được gửi bởi khách hàng. customer_id sẽ là một khóa NGOẠI được liên kết với customers bảng. orders bảng SQL sẽ như dưới đây.

  CREATE TABLE `order_items` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `order_id` int(11) NOT NULL,
   `product_id` int(11) NOT NULL,
   `quantity` int(5) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`),
   KEY `order_id` (`order_id`),
   CONSTRAINT `order_items_ibfk_1` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `orders` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

  order_items bảng chứa các mục thứ tự của mỗi đơn hàng, vì vậy, nhiều hàng sẽ chèn cho cùng một đơn hàng. order_id sẽ là một khóa NGOẠI được liên kết với ordersbảng. order_items bảng SQL sẽ như dưới đây.

  CREATE TABLE `order_items` (
   `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
   `order_id` int(11) NOT NULL,
   `product_id` int(11) NOT NULL,
   `quantity` int(5) NOT NULL,
   PRIMARY KEY (`id`),
   KEY `order_id` (`order_id`),
   CONSTRAINT `order_items_ibfk_1` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `orders` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE NO ACTION
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

  Lớp giỏ hàng (Cart.php)

  Lớp giỏ hàng giúp thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến giỏ mua hàng một cách dễ dàng. Các phương thức của lớp Cart và cách sử dụng của chúng được đề cập dưới đây. 
  contents()- Trả về toàn bộ nội dung giỏ hàng dưới dạng một mảng. 
  get_item()- Trả về một chi tiết mặt hàng giỏ hàng cụ thể. 
  total_items()- Trả về tổng số mặt hàng trong giỏ hàng. 
  total()- Trả về tổng giá của giỏ hàng. 
  insert()- Chèn các mục vào giỏ hàng và lưu nó trong phiên. 
  update()- Cập nhật giỏ hàng. 
  remove()- Loại bỏ một mục từ giỏ hàng. 
  destroy()- Làm trống giỏ hàng và phá hủy phiên.

  <?php session_start();
  class Cart {
    protected $cart_contents = array();
    
    public function __construct(){
      // get the shopping cart array from the session
      $this->cart_contents = !empty($_SESSION['cart_contents'])?$_SESSION['cart_contents']:NULL;
      if ($this->cart_contents === NULL){
        // set some base values
        $this->cart_contents = array('cart_total' => 0, 'total_items' => 0);
      }
    }
    
    /**
     * Cart Contents: Returns the entire cart array
     * @param  bool
     * @return  array
     */
    public function contents(){
      // rearrange the newest first
      $cart = array_reverse($this->cart_contents);
  
      // remove these so they don't create a problem when showing the cart table
      unset($cart['total_items']);
      unset($cart['cart_total']);
  
      return $cart;
    }
    
    /**
     * Get cart item: Returns a specific cart item details
     * @param  string  $row_id
     * @return  array
     */
    public function get_item($row_id){
      return (in_array($row_id, array('total_items', 'cart_total'), TRUE) OR ! isset($this->cart_contents[$row_id]))
        ? FALSE
        : $this->cart_contents[$row_id];
    }
    
    /**
     * Total Items: Returns the total item count
     * @return  int
     */
    public function total_items(){
      return $this->cart_contents['total_items'];
    }
    
    /**
     * Cart Total: Returns the total price
     * @return  int
     */
    public function total(){
      return $this->cart_contents['cart_total'];
    }
    
    /**
     * Insert items into the cart and save it to the session
     * @param  array
     * @return  bool
     */
    public function insert($item = array()){
      if(!is_array($item) OR count($item) === 0){
        return FALSE;
      }else{
        if(!isset($item['id'], $item['name'], $item['price'], $item['qty'])){
          return FALSE;
        }else{
          /*
           * Insert Item
           */
          // prep the quantity
          $item['qty'] = (float) $item['qty'];
          if($item['qty'] == 0){
            return FALSE;
          }
          // prep the price
          $item['price'] = (float) $item['price'];
          // create a unique identifier for the item being inserted into the cart
          $rowid = md5($item['id']);
          // get quantity if it's already there and add it on
          $old_qty = isset($this->cart_contents[$rowid]['qty']) ? (int) $this->cart_contents[$rowid]['qty'] : 0;
          // re-create the entry with unique identifier and updated quantity
          $item['rowid'] = $rowid;
          $item['qty'] += $old_qty;
          $this->cart_contents[$rowid] = $item;
          
          // save Cart Item
          if($this->save_cart()){
            return isset($rowid) ? $rowid : TRUE;
          }else{
            return FALSE;
          }
        }
      }
    }
    
    /**
     * Update the cart
     * @param  array
     * @return  bool
     */
    public function update($item = array()){
      if (!is_array($item) OR count($item) === 0){
        return FALSE;
      }else{
        if (!isset($item['rowid'], $this->cart_contents[$item['rowid']])){
          return FALSE;
        }else{
          // prep the quantity
          if(isset($item['qty'])){
            $item['qty'] = (float) $item['qty'];
            // remove the item from the cart, if quantity is zero
            if ($item['qty'] == 0){
              unset($this->cart_contents[$item['rowid']]);
              return TRUE;
            }
          }
          
          // find updatable keys
          $keys = array_intersect(array_keys($this->cart_contents[$item['rowid']]), array_keys($item));
          // prep the price
          if(isset($item['price'])){
            $item['price'] = (float) $item['price'];
          }
          // product id & name shouldn't be changed
          foreach(array_diff($keys, array('id', 'name')) as $key){
            $this->cart_contents[$item['rowid']][$key] = $item[$key];
          }
          // save cart data
          $this->save_cart();
          return TRUE;
        }
      }
    }
    
    /**
     * Save the cart array to the session
     * @return  bool
     */
    protected function save_cart(){
      $this->cart_contents['total_items'] = $this->cart_contents['cart_total'] = 0;
      foreach ($this->cart_contents as $key => $val){
        // make sure the array contains the proper indexes
        if(!is_array($val) OR !isset($val['price'], $val['qty'])){
          continue;
        }
     
        $this->cart_contents['cart_total'] += ($val['price'] * $val['qty']);
        $this->cart_contents['total_items'] += $val['qty'];
        $this->cart_contents[$key]['subtotal'] = ($this->cart_contents[$key]['price'] * $this->cart_contents[$key]['qty']);
      }
      
      // if cart empty, delete it from the session
      if(count($this->cart_contents) <= 2){
        unset($_SESSION['cart_contents']);
        return FALSE;
      }else{
        $_SESSION['cart_contents'] = $this->cart_contents;
        return TRUE;
      }
    }
    
    /**
     * Remove Item: Removes an item from the cart
     * @param  int
     * @return  bool
     */
     public function remove($row_id){
      // unset & save
      unset($this->cart_contents[$row_id]);
      $this->save_cart();
      return TRUE;
     }
     
    /**
     * Destroy the cart: Empties the cart and destroy the session
     * @return  void
     */
    public function destroy(){
      $this->cart_contents = array('cart_total' => 0, 'total_items' => 0);
      unset($_SESSION['cart_contents']);
    }
  }

  File cấu hình cơ sở dữ liệu (dbConfig.php)

  Tập tin này được sử dụng để kết nối và chọn cơ sở dữ liệu.

  <?php
  //DB details
  $dbHost = 'localhost';
  $dbUsername = 'root';
  $dbPassword = '';
  $dbName = 'codexworld';
  
  //Create connection and select DB
  $db = new mysqli($dbHost, $dbUsername, $dbPassword, $dbName);
  
  if ($db->connect_error) {
    die("Unable to connect database: " . $db->connect_error);
  }

  cartAction.php

  Tập tin này xử lý tất cả các hành động được yêu cầu bởi người dùng từ trang xem. Các khối mã sẽ được thực hiện dựa trên yêu cầu action. Các hoạt động sau đây có thể xảy ra dựa trên action
  addToCart - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  updateCartItem - Cập nhật sản phẩm vào giỏ hàng
  removeCartItem - Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
  placeOrder - Thực hiện xử lý việc đặt hàng

  <?php
  // initialize shopping cart class
  include 'Cart.php';
  $cart = new Cart;
  
  // include database configuration file
  include 'dbConfig.php';
  if(isset($_REQUEST['action']) && !empty($_REQUEST['action'])){
    if($_REQUEST['action'] == 'addToCart' && !empty($_REQUEST['id'])){
      $productID = $_REQUEST['id'];
      // get product details
      $query = $db->query("SELECT * FROM products WHERE id = ".$productID);
      $row = $query->fetch_assoc();
      $itemData = array(
        'id' => $row['id'],
        'name' => $row['name'],
        'price' => $row['price'],
        'qty' => 1
      );
      
      $insertItem = $cart->insert($itemData);
      $redirectLoc = $insertItem?'viewCart.php':'index.php';
      header("Location: ".$redirectLoc);
    }elseif($_REQUEST['action'] == 'updateCartItem' && !empty($_REQUEST['id'])){
      $itemData = array(
        'rowid' => $_REQUEST['id'],
        'qty' => $_REQUEST['qty']
      );
      $updateItem = $cart->update($itemData);
      echo $updateItem?'ok':'err';die;
    }elseif($_REQUEST['action'] == 'removeCartItem' && !empty($_REQUEST['id'])){
      $deleteItem = $cart->remove($_REQUEST['id']);
      header("Location: viewCart.php");
    }elseif($_REQUEST['action'] == 'placeOrder' && $cart->total_items() > 0 && !empty($_SESSION['sessCustomerID'])){
      // insert order details into database
      $insertOrder = $db->query("INSERT INTO orders (customer_id, total_price, created, modified) VALUES ('".$_SESSION['sessCustomerID']."', '".$cart->total()."', '".date("Y-m-d H:i:s")."', '".date("Y-m-d H:i:s")."')");
      
      if($insertOrder){
        $orderID = $db->insert_id;
        $sql = '';
        // get cart items
        $cartItems = $cart->contents();
        foreach($cartItems as $item){
          $sql .= "INSERT INTO order_items (order_id, product_id, quantity) VALUES ('".$orderID."', '".$item['id']."', '".$item['qty']."');";
        }
        // insert order items into database
        $insertOrderItems = $db->multi_query($sql);
        
        if($insertOrderItems){
          $cart->destroy();
          header("Location: orderSuccess.php?id=$orderID");
        }else{
          header("Location: checkout.php");
        }
      }else{
        header("Location: checkout.php");
      }
    }else{
      header("Location: index.php");
    }
  }else{
    header("Location: index.php");
  }

  Trang index.php

  Trong trang này, chúng tôi đã sử dụng bootstrap để thiết kế danh sách sản phẩm, bạn có thể bỏ bootstrap và sử dụng thiết kế trang web của mình. Tất cả các sản phẩm sẽ được lấy từ bảng sản phẩm và được liệt kê bằng nút Thêm vào giỏ hàng. 

  Nút Thêm vào giỏ hàng chuyển hướng người dùng đến cartAction.php trang với addToCartyêu cầu và ID sản phẩm tương ứng.

  <?php
  // include database configuration file
  include 'dbConfig.php';
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>PHP Shopping Cart Tutorial</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style>
    .container{padding: 50px;}
    .cart-link{width: 100%;text-align: right;display: block;font-size: 22px;}
    </style>
  </head>
  </head>
  <body>
  <div class="container">
    <h1>Products</h1>
    <a href="viewCart.php" class="cart-link" title="View Cart"><i class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></i></a>
    <div id="products" class="row list-group">
      <?php
      //get rows query
      $query = $db->query("SELECT * FROM products ORDER BY id DESC LIMIT 10");
      if($query->num_rows > 0){ 
        while($row = $query->fetch_assoc()){
      ?>
      <div class="item col-lg-4">
        <div class="thumbnail">
          <div class="caption">
            <h4 class="list-group-item-heading"><?php echo $row["name"]; ?></h4>
            <p class="list-group-item-text"><?php echo $row["description"]; ?></p>
            <div class="row">
              <div class="col-md-6">
                <p class="lead"><?php echo '$'.$row["price"].' USD'; ?></p>
              </div>
              <div class="col-md-6">
                <a class="btn btn-success" href="cartAction.php?action=addToCart&id=<?php echo $row["id"]; ?>">Add to cart</a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <?php } }else{ ?>
      <p>Product(s) not found.....</p>
      <?php } ?>
    </div>
  </div>
  </body>
  </html>

   

  Giỏ hàng (viewCart.php)

  Trang này lấy nội dung giỏ hàng từ lớp Giỏ hàng và hiển thị các mục giỏ hàng với tổng giá. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể thêm nhiều mặt hàng vào giỏ hàng bằng nút Tiếp tục mua hàng hoặc Thanh toán từ giỏ hàng. Nút Thanh toán chuyển hướng người dùng đến checkout.phptrang để xem trước đơn hàng trước khi gửi.

  <?php
  // initializ shopping cart class
  include 'Cart.php';
  $cart = new Cart;
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>View Cart - PHP Shopping Cart Tutorial</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style>
    .container{padding: 50px;}
    input[type="number"]{width: 20%;}
    </style>
    <script>
    function updateCartItem(obj,id){
      $.get("cartAction.php", {action:"updateCartItem", id:id, qty:obj.value}, function(data){
        if(data == 'ok'){
          location.reload();
        }else{
          alert('Cart update failed, please try again.');
        }
      });
    }
    </script>
  </head>
  </head>
  <body>
  <div class="container">
    <h1>Shopping Cart</h1>
    <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Product</th>
        <th>Price</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>Subtotal</th>
        <th>&nbsp;</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
      if($cart->total_items() > 0){
        //get cart items from session
        $cartItems = $cart->contents();
        foreach($cartItems as $item){
      ?>
      <tr>
        <td><?php echo $item["name"]; ?></td>
        <td><?php echo '$'.$item["price"].' USD'; ?></td>
        <td><input type="number" class="form-control text-center" value="<?php echo $item["qty"]; ?>" onchange="updateCartItem(this, '<?php echo $item["rowid"]; ?>')"></td>
        <td><?php echo '$'.$item["subtotal"].' USD'; ?></td>
        <td>
          <a href="cartAction.php?action=removeCartItem&id=<?php echo $item["rowid"]; ?>" class="btn btn-danger" onclick="return confirm('Are you sure?')"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></a>
        </td>
      </tr>
      <?php } }else{ ?>
      <tr><td colspan="5"><p>Your cart is empty.....</p></td>
      <?php } ?>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td><a href="index.php" class="btn btn-warning"><i class="glyphicon glyphicon-menu-left"></i> Continue Shopping</a></td>
        <td colspan="2"></td>
        <?php if($cart->total_items() > 0){ ?>
        <td class="text-center"><strong>Total <?php echo '$'.$cart->total().' USD'; ?></strong></td>
        <td><a href="checkout.php" class="btn btn-success btn-block">Checkout <i class="glyphicon glyphicon-menu-right"></i></a></td>
        <?php } ?>
      </tr>
    </tfoot>
    </table>
  </div>
  </body>
  </html>

  Trang Xem trước đơn hàng (checkout.php)

  Trong trang này, ID khách hàng đã đăng nhập được thu thập từ phiên và chi tiết khách hàng tương ứng được lấy từ bảng khách hàng. Chi tiết mặt hàng giỏ hàng và chi tiết khách hàng được hiển thị để xem trước đơn đặt hàng trước khi gửi. Sau khi khách hàng chọn đặt hàng, cartAction.phptập tin sẽ được gọi với yêu cầu tại chỗ đặt.

  <?php
  // include database configuration file
  include 'dbConfig.php';
  
  // initializ shopping cart class
  include 'Cart.php';
  $cart = new Cart;
  
  // redirect to home if cart is empty
  if($cart->total_items() <= 0){
    header("Location: index.php");
  }
  
  // set customer ID in session
  $_SESSION['sessCustomerID'] = 1;
  
  // get customer details by session customer ID
  $query = $db->query("SELECT * FROM customers WHERE id = ".$_SESSION['sessCustomerID']);
  $custRow = $query->fetch_assoc();
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>Checkout - PHP Shopping Cart Tutorial</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
    <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
    <style>
    .container{width: 100%;padding: 50px;}
    .table{width: 65%;float: left;}
    .shipAddr{width: 30%;float: left;margin-left: 30px;}
    .footBtn{width: 95%;float: left;}
    .orderBtn {float: right;}
    </style>
  </head>
  <body>
  <div class="container">
    <h1>Order Preview</h1>
    <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Product</th>
        <th>Price</th>
        <th>Quantity</th>
        <th>Subtotal</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php
      if($cart->total_items() > 0){
        //get cart items from session
        $cartItems = $cart->contents();
        foreach($cartItems as $item){
      ?>
      <tr>
        <td><?php echo $item["name"]; ?></td>
        <td><?php echo '$'.$item["price"].' USD'; ?></td>
        <td><?php echo $item["qty"]; ?></td>
        <td><?php echo '$'.$item["subtotal"].' USD'; ?></td>
      </tr>
      <?php } }else{ ?>
      <tr><td colspan="4"><p>No items in your cart......</p></td>
      <?php } ?>
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>
        <td colspan="3"></td>
        <?php if($cart->total_items() > 0){ ?>
        <td class="text-center"><strong>Total <?php echo '$'.$cart->total().' USD'; ?></strong></td>
        <?php } ?>
      </tr>
    </tfoot>
    </table>
    <div class="shipAddr">
      <h4>Shipping Details</h4>
      <p><?php echo $custRow['name']; ?></p>
      <p><?php echo $custRow['email']; ?></p>
      <p><?php echo $custRow['phone']; ?></p>
      <p><?php echo $custRow['address']; ?></p>
    </div>
    <div class="footBtn">
      <a href="index.php" class="btn btn-warning"><i class="glyphicon glyphicon-menu-left"></i> Continue Shopping</a>
      <a href="cartAction.php?action=placeOrder" class="btn btn-success orderBtn">Place Order <i class="glyphicon glyphicon-menu-right"></i></a>
    </div>
  </div>
  </body>
  </html>

  Trang đặt hàng thành công (orderSuccess.php)

  Khách hàng được chuyển hướng đến trang này nếu đơn đặt hàng của họ được gửi thành công.

  <?php
  if(!isset($_REQUEST['id'])){
    header("Location: index.php");
  }
  ?>
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <title>Order Success - PHP Shopping Cart Tutorial</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
    .container{width: 100%;padding: 50px;}
    p{color: #34a853;font-size: 18px;}
    </style>
  </head>
  </head>
  <body>
  <div class="container">
    <h1>Order Status</h1>
    <p>Your order has submitted successfully. Order ID is #<?php echo $_GET['id']; ?></p>
  </div>
  </body>
  </html>

  Phần kết luận

  Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chức năng giỏ hàng cơ bản trong PHP với phiên và MySQL. Sử dụng quy trình và tập lệnh này, bạn sẽ có thể triển khai giỏ hàng trong ứng dụng web của mình ngay lập tức. Ngoài ra, bạn có thể nâng cấp nó với chức năng nâng cao dựa trên yêu cầu giỏ hàng của bạn.

   

  loading Đang tải...

  Api được ưa chuộng