Shopping cart php Mysql và ajax

Rating: ★★★★☆
View: 2215
Download: 1169

Giỏ hàng là một phần quan trọng của mỗi dự án Thương mại điện tử. Nó giúp người dùng chọn nhiều mặt hàng để mua và xem tổng giá trước khi gửi đơn đặt hàng. Nếu bạn muốn xây dựng một giỏ mua hàng PHP, hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn rất nhiều. Trong hướng dẫn này, sẽ cung cấp hướng dẫn và tập lệnh hoàn chỉnh để tạo một giỏ mua hàng đơn giản trong PHP bằng các phiên và MySQL .

Hướng dẫn này được thiết kế đơn giản và dễ hiểu khái niệm giỏ hàng sử dụng ngôn ngữ php. Trong tập lệnh mẫu của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng phiên PHP để lưu trữ thông tin sản phẩm trong giỏ hàng. Sau khi người dùng gửi đơn đặt hàng, thông tin sản phẩm sẽ được chèn vào cơ sở dữ liệu bằng PHP và MySQL.

Trước khi bạn bắt đầu, vui lòng xem cấu trúc tệp của tập lệnh giỏ hàng PHP.

- index.php

- cart.js

- manage_cart.php

- view_cart.php

- checkout.php

- success.php

Bước 1: Tạo database

CREATE TABLE `shop_products` (
`id` int(11) NOT NULL,
`product_name` varchar(60) NOT NULL,
`product_desc` text NOT NULL,
`product_code` varchar(60) NOT NULL,
`product_image` varchar(60) NOT NULL,
`product_price` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

Bước 2: Tạo file index.php danh sách sản phẩm

<div class="col-md-8 text-center">
<ul class="products-container">
<?php
$sql_query = "SELECT product_name, product_desc, product_code, product_image, product_price FROM shop_products";
$resultset = mysqli_query($conn, $sql_query) or die("database error:". mysqli_error($conn));
while( $row = mysqli_fetch_assoc($resultset) ) {
?>
<li>
<form class="product-form">
<h4><?php echo $row["product_name"]; ?></h4>
<div><img class="product_image" src="images/<?php echo $row["product_image"]; ?>"></div>
<div>Price : <?php echo $currency; echo $row["product_price"]; ?></div>
<div class="product-box">
<div>
Color :
<select name="product_color">
<option value="Black">Black</option>
<option value="Gold">Gold</option>
<option value="White">White</option>
</select>
</div>
<div>
Qty :
<select name="product_qty">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
</select>
</div>
<input name="product_code" type="hidden" value="<?php echo $row["product_code"]; ?>">
<button type="submit">Add to Cart</button>
</div>
</form>
</li>
<?php } ?>
</ul>
</div>

Bước 3: Cấu hình ajax trong file cart.js để truyền dữ liệu đến file manage_cart.php.

$(".product-form").submit(function(e){
var form_data = $(this).serialize();
var button_content = $(this).find('button[type=submit]');
button_content.html('Adding...');
$.ajax({
url: "manage_cart.php",
type: "POST",
dataType:"json",
data: form_data
}).done(function(data){
$("#cart-container").html(data.products);
button_content.html('Add to Cart');
})
e.preventDefault();
});

Bước 4: file manage_cart.php xử lý thêm sản phẩm vào giỏ hàng

if(isset($_POST["product_code"])) {
foreach($_POST as $key => $value){
$product[$key] = filter_var($value, FILTER_SANITIZE_STRING);
}
$statement = $conn->prepare("SELECT product_name, product_price FROM shop_products WHERE product_code=? LIMIT 1");
$statement->bind_param('s', $product['product_code']);
$statement->execute();
$statement->bind_result($product_name, $product_price);
while($statement->fetch()){
$product["product_name"] = $product_name;
$product["product_price"] = $product_price;
if(isset($_SESSION["products"])){
if(isset($_SESSION["products"][$product['product_code']])) {
$_SESSION["products"][$product['product_code']]["product_qty"] = $_SESSION["products"][$product['product_code']]["product_qty"] + $_POST["product_qty"];
} else {
$_SESSION["products"][$product['product_code']] = $product;
}
} else {
$_SESSION["products"][$product['product_code']] = $product;
}
}
$total_product = count($_SESSION["products"]);
die(json_encode(array('products'=>$total_product)));
}

Bước 5: view_cart.php xem sản phẩm trong giỏ hàng

<div class="text-left">
<div class="col-md-8">
<h3>My Cart (<span id="cart-items-count"><?PHP if(isset($_SESSION["products"])){echo count($_SESSION["products"]); } ?></span>)</h3>
<?php
if(isset($_SESSION["products"]) && count($_SESSION["products"])>0) {
?>
<table class="table" id="shopping-cart-results">
<thead>
<tr>
<th>Product</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Subtotal</th>
<th> </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$cart_box = '<ul class="cart-products-loaded">';
$total = 0;
foreach($_SESSION["products"] as $product){
$product_name = $product["product_name"];
$product_price = $product["product_price"];
$product_code = $product["product_code"];
$product_qty = $product["product_qty"];
$product_color = $product["product_color"];
$subtotal = ($product_price * $product_qty);
$total = ($total + $subtotal);
?>
<tr>
<td><?php echo $product_name; echo "—"; echo $product_color; ?></td>
<td><?php echo $product_price; ?></td>
<td><input type="number" data-code="<?php echo $product_code; ?>" class="form-control text-center quantity" value="<?php echo $product_qty; ?>"></td>
<td><?php echo $currency; echo sprintf("%01.2f", ($product_price * $product_qty)); ?></td>
<td>
<a href="#" class="btn btn-danger remove-item" data-code="<?php echo $product_code; ?>"><i class="glyphicon glyphicon-trash"></i></a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
<tfoot>
<br>
<br>
<tr>
<td><a href="index.php" class="btn btn-warning"><i class="glyphicon glyphicon-menu-left"></i> Continue Shopping</a></td>
<td colspan="2"></td>
<?php
if(isset($total)) {
?>
<td class="text-center cart-products-total"><strong>Total <?php echo $currency.sprintf("%01.2f",$total); ?></strong></td>
<td><a href="checkout.php" class="btn btn-success btn-block">Checkout <i class="glyphicon glyphicon-menu-right"></i></a></td>
<?php } ?>
</tr>
</tfoot>
<?php
} else {
echo "Your Cart is empty";
?>
<tfoot>
<br>
<br>
<tr>
<td><a href="index.php" class="btn btn-warning"><i class="glyphicon glyphicon-menu-left"></i> Continue Shopping</a></td>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tfoot>
<?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

Bước 6: file checkout.php Kiểm tra sản phẩm trong giỏ hàng 

<?php
if(isset($_SESSION["products"]) && count($_SESSION["products"])>0){
$total = 0;
$list_tax = '';
?>
<table class="table" id="shopping-cart-results">
<thead>
<tr>
<th>Product</th>
<th>Price</th>
<th>Quantity</th>
<th>Subtotal</th>
<th> </th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$cart_box = '';
foreach($_SESSION["products"] as $product){
$product_name = $product["product_name"];
$product_qty = $product["product_qty"];
$product_price = $product["product_price"];
$product_code = $product["product_code"];
$product_color = $product["product_color"];
$item_price = sprintf("%01.2f",($product_price * $product_qty));
?>
<tr>
<td><?php echo $product_name; echo "—"; echo $product_color; ?></td>
<td><?php echo $product_price; ?></td>
<td><?php echo $product_qty; ?></td>
<td><?php echo $currency; echo sprintf("%01.2f", ($product_price * $product_qty)); ?></td>
<td> </td>
</tr>
<?php
$subtotal = ($product_price * $product_qty);
$total = ($total + $subtotal);
}
$grand_total = $total + $shipping_cost;
foreach($taxes as $key => $value){
$tax_amount = round($total * ($value / 100));
$tax_item[$key] = $tax_amount;
$grand_total = $grand_total + $tax_amount;
}
foreach($tax_item as $key => $value){
$list_tax .= $key. ' : '. $currency. sprintf("%01.2f", $value).'<br />';
}
$shipping_cost = ($shipping_cost)?'Shipping Cost : '.$currency. sprintf("%01.2f", $shipping_cost).'<br />':'';
$cart_box .= "<span>$shipping_cost $list_tax <hr>Payable Amount : $currency ".sprintf("%01.2f", $grand_total)."</span>";
?>
<tfoot>
<tr>
<td><br><br><br><br><br><br><a href="index.php" class="btn btn-warning"><i class="glyphicon glyphicon-menu-left"></i> Continue Shopping</a></td>
<td> </td>
<td> </td>
<td class="text-center view-cart-total"><strong><?php echo $cart_box; ?></strong></td>
<td><br><br><br><br><br><br><a href="success.php" class="btn btn-success btn-block">Place Order <i class="glyphicon glyphicon-menu-right"></i></a></td>
</tr>
</tfoot>
<?php
} else {
echo "Your Cart is empty";
}
?>
</tbody>
</table>

 

loading Đang tải...

Api được ưa chuộng