Shopping cart đơn giản với php

  Rating: ★★★★☆
  View: 4185
  Download: 1000

  Xây dựng một giỏ hàng bằng ngôn ngữ PHP cho trang  thương mại điện tử rất đơn giản và dễ dàng. Trong phần hướng dẫn  tạo một phần mềm giỏ hàng PHP đơn giản với MySQL này, giỏ hàng được cố tình giữ đơn giản và tối thiểu nhất có thể. Bạn có thể tải xuống và nhanh chóng tùy chỉnh nó cho nhu cầu của bạn.

  Tổng quan về chức năng xây dựng giỏ hàng bằng PHP

  Ví dụ giỏ hàng PHP có các chức năng sau: 

  1. Lấy thông tin sản phẩm từ cơ sở dữ liệu.

  2. Tạo bộ sưu tập sản phẩm cho giỏ hàng.

  3. Quản lý các mục giỏ hàng bằng cách sử dụng phiên PHP.

  4. Xử lý thêm, chỉnh sửa, loại bỏ và hành động giỏ hàng trống.

  Bằng cách lấy kết quả sản phẩm từ cơ sở dữ liệu, các chi tiết như tên sản phẩm, mã, giá cả và ảnh sản phẩm được trả về ở định dạng mảng. Mảng này sẽ được lặp lại để tạo giao diện thư viện sản phẩm với tùy chọn thêm vào giỏ hàng. 

  Các mục giỏ hàng đã thêm được lưu trữ và quản lý trong phiên giỏ hàng PHP. Các mục giỏ hàng sẽ bị xóa sau khi phiên hết hạn. Ngoài ra, mã này có một tùy chọn để xóa toàn bộ giỏ hàng hoặc xóa bất kỳ mục cụ thể nào khỏi giỏ hàng, một cách rõ ràng.

  Cấu trúc tệp trong xây dựng giỏ hàng bằng PHP

  Ví dụ về phần mềm giỏ hàng có cấu trúc tệp sau. Tên tệp và mô tả về các hành động được thực hiện với các tệp được liệt kê ở đây. Vì vậy, bạn chỉ cần xây dựng chức năng giỏ hàng dựa trên thư viện của riêng mình với các tệp được liệt kê bên dưới.

  - dbcontroll.php  - hoạt động DAO như thực hiện kết nối và tìm nạp dữ liệu được thực hiện với tệp.

  - index.php - các bộ sưu tập sản phẩm vào giỏ mua hàng sẽ được hiển thị trên trang đích bằng cách sử dụng file PHP này.

  - style.css -  các kiểu tối thiểu tương thích với nhiều trình duyệt được áp dụng ở đây để giới thiệu sản phẩm cho giỏ hàng .

  - tblproduct.sql - chứa tập lệnh SQL với cấu trúc bảng sản phẩm và dữ liệu.

  - sản phẩm hình ảnh - một thư mục chứa tệp hình ảnh cho các sản phẩm sẽ được hiển thị trong bộ sưu tập. 

  I. Code hiển thị sản phẩm

  <?php
  $product_array = $db_handle->runQuery("SELECT * FROM tblproduct ORDER BY id ASC");
  if (!empty($product_array)) { 
  	foreach($product_array as $key=>$value){
  ?>
  	<div class="product-item">
  		<form method="post" action="index.php?action=add&code=<?php echo $product_array[$key]["code"]; ?>">
  		<div class="product-image"><img src="<?php echo $product_array[$key]["image"]; ?>"></div>
  		<div class="product-tile-footer">
  		<div class="product-title"><?php echo $product_array[$key]["name"]; ?></div>
  		<div class="product-price"><?php echo "$".$product_array[$key]["price"]; ?></div>
  		<div class="cart-action"><input type="text" class="product-quantity" name="quantity" value="1" size="2" /><input type="submit" value="Add to Cart" class="btnAddAction" /></div>
  		</div>
  		</form>
  	</div>
  <?php
  	}
  }
  ?>

  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

  case "add":
  	if(!empty($_POST["quantity"])) {
  		$productByCode = $db_handle->runQuery("SELECT * FROM tblproduct WHERE code='" . $_GET["code"] . "'");
  		$itemArray = array($productByCode[0]["code"]=>array('name'=>$productByCode[0]["name"], 'code'=>$productByCode[0]["code"], 'quantity'=>$_POST["quantity"], 'price'=>$productByCode[0]["price"], 'image'=>$productByCode[0]["image"]));
  		
  		if(!empty($_SESSION["cart_item"])) {
  			if(in_array($productByCode[0]["code"],array_keys($_SESSION["cart_item"]))) {
  				foreach($_SESSION["cart_item"] as $k => $v) {
  						if($productByCode[0]["code"] == $k) {
  							if(empty($_SESSION["cart_item"][$k]["quantity"])) {
  								$_SESSION["cart_item"][$k]["quantity"] = 0;
  							}
  							$_SESSION["cart_item"][$k]["quantity"] += $_POST["quantity"];
  						}
  				}
  			} else {
  				$_SESSION["cart_item"] = array_merge($_SESSION["cart_item"],$itemArray);
  			}
  		} else {
  			$_SESSION["cart_item"] = $itemArray;
  		}
  	}
  	break;

  3. Xem/Liệt kê các sản phẩm trong giỏ hàng

  <div id="shopping-cart">
  <div class="txt-heading">Shopping Cart</div>
  
  <a id="btnEmpty" href="index.php?action=empty">Empty Cart</a>
  <?php
  if(isset($_SESSION["cart_item"])){
    $total_quantity = 0;
    $total_price = 0;
  ?>	
  <table class="tbl-cart" cellpadding="10" cellspacing="1">
  <tbody>
  <tr>
  <th style="text-align:left;">Name</th>
  <th style="text-align:left;">Code</th>
  <th style="text-align:right;" width="5%">Quantity</th>
  <th style="text-align:right;" width="10%">Unit Price</th>
  <th style="text-align:right;" width="10%">Price</th>
  <th style="text-align:center;" width="5%">Remove</th>
  </tr>	
  <?php		
    foreach ($_SESSION["cart_item"] as $item){
      $item_price = $item["quantity"]*$item["price"];
  		?>
  				<tr>
  				<td><img src="<?php echo $item["image"]; ?>" class="cart-item-image" /><?php echo $item["name"]; ?></td>
  				<td><?php echo $item["code"]; ?></td>
  				<td style="text-align:right;"><?php echo $item["quantity"]; ?></td>
  				<td style="text-align:right;"><?php echo "$ ".$item["price"]; ?></td>
  				<td style="text-align:right;"><?php echo "$ ". number_format($item_price,2); ?></td>
  				<td style="text-align:center;"><a href="index.php?action=remove&code=<?php echo $item["code"]; ?>" class="btnRemoveAction"><img src="icon-delete.png" alt="Remove Item" /></a></td>
  				</tr>
  				<?php
  				$total_quantity += $item["quantity"];
  				$total_price += ($item["price"]*$item["quantity"]);
  		}
  		?>
  
  <tr>
  <td colspan="2" align="right">Total:</td>
  <td align="right"><?php echo $total_quantity; ?></td>
  <td align="right" colspan="2"><strong><?php echo "$ ".number_format($total_price, 2); ?></strong></td>
  <td></td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>		
   <?php
  } else {
  ?>
  <div class="no-records">Your Cart is Empty</div>
  <?php 
  }
  ?>
  </div>

  4. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

  case "remove":
  	if(!empty($_SESSION["cart_item"])) {
  		foreach($_SESSION["cart_item"] as $k => $v) {
  			if($_GET["code"] == $k)
  				unset($_SESSION["cart_item"][$k]);				
  			if(empty($_SESSION["cart_item"]))
  				unset($_SESSION["cart_item"]);
  		}
  	}
  	break;
  case "empty":
  	unset($_SESSION["cart_item"]);
      break;
  loading Đang tải...

  Api được ưa chuộng