Convert number to text

  Rating: ★★★★☆
  View: 927
  Download: 807
  Từ khóa:
   'Không',
  1          => 'Một',
  2          => 'Hai',
  3          => 'Ba',
  4          => 'Bốn',
  5          => 'Năm',
  6          => 'Sáu',
  7          => 'Bảy',
  8          => 'Tám',
  9          => 'Chín',
  10         => 'Mười',
  11         => 'Mười một',
  12         => 'Mười hai',
  13         => 'Mười ba',
  14         => 'Mười bốn',
  15         => 'Mười năm',
  16         => 'Mười sáu',
  17         => 'Mười bảy',
  18         => 'Mười tám',
  19         => 'Mười chín',
  20         => 'Hai mươi',
  30         => 'Ba mươi',
  40         => 'Bốn mươi',
  50         => 'Năm mươi',
  60         => 'Sáu mươi',
  70         => 'Bảy mươi',
  80         => 'Tám mươi',
  90         => 'Chín mươi',
  100         => 'trăm',
  1000        => 'ngàn',
  1000000       => 'triệu',
  1000000000     => 'tỷ',
  1000000000000    => 'nghìn tỷ',
  1000000000000000  => 'ngàn triệu triệu',
  1000000000000000000 => 'tỷ tỷ'
  );
   
  if (!is_numeric($number)) {
  return false;
  }
   
  if (($number >= 0 && (int) $number < 0) 				
  loading Đang tải...

  Api được ưa chuộng