Chỉnh sửa bảng sử dụng jQuery và PHP

  Rating: ★★★★☆
  View: 1439
  Download: 869

  1. Giới thiệu về Chỉnh sửa bảng sử dụng jQuery và PHP

  Chỉnh sửa bảng sử dụng jQuery và PHP với chức năng chỉnh sửa / xóa nội tuyến trên các ô của bảng và gửi các thay đổi kết quả thông qua AJAX để bạn có thể xử lý chúng phù hợp bằng cách sử dụng PHP cho phụ trợ.

  Tương thích với khung Bootstrap 3 và Bootstrap 4 . Được cấp phép theo GPL-3.0.

  2. Cách sử dụng cơ bản:

  1. Bao gồm tệp JavaScript jquery.tabledit.jssau thư viện jQuery và chúng tôi đã sẵn sàng để đi.

  <script src="//code.jquery.com/jquery.min.js"></script> 
  <script src="jquery.tabledit.js"></script>

  2. Code HTML

  <table class="table">
   <thead>
    <tr>
     <th>Id</th>
     <th>Firstname</th>
     <th>Lastname</th>
     <th>Email</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td>John</td>
     <td>Doe</td>
     <td>john@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>Mary</td>
     <td>Moe</td>
     <td>mary@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
     <td>July</td>
     <td>Dooley</td>
     <td>july@example.com</td>
    </tr>
   </tbody>
  </table>

  3. Javascript

  $('#my-table').Tabledit({
   url: 'example.php',
   columns: {
    identifier: [0, 'id'],          
    editable: [[1, 'col1'], [2, 'col1'], [3, 'col3']]
   }
  });

  4. Code PHP

  <?php
  
  // Basic example of PHP script to handle with jQuery-Tabledit plug-in.
  // Note that is just an example. Should take precautions such as filtering the input data.
  
  header('Content-Type: application/json');
  
  // CHECK REQUEST METHOD
  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST') {
   $input = filter_input_array(INPUT_POST);
  } else {
   $input = filter_input_array(INPUT_GET);
  }
  
  // PHP QUESTION TO MYSQL DB
  
  // Connect to DB
  
   /* Your code for new connection to DB*/
  
  
  // Php question
  if ($input['action'] === 'edit') {
  
   // PHP code for edit action
  
  } else if ($input['action'] === 'delete') {
  
   // PHP code for edit delete
  
  } else if ($input['action'] === 'restore') {
  
   // PHP code for edit restore
  
  }
  
  // Close connection to DB
  
  /* Your code for close connection to DB*/
  
  // RETURN OUTPUT
  echo json_encode($input);
  
  ?>

  5. Cấu hình javascript nâng cao

  $('#my-table').Tabledit({
  
   // Link to server script
   url: window.location.href,
  
   // Server request method for action 'edit' and 'delete'
   editmethod: 'post',
   deletemethod: 'post',
  
   // Class for form inputs
   inputClass: 'form-control input-sm',
  
   // Class for toolbar header column
   toolbarHeaderClass: '',
  
   // Class for buttons toolbar
   toolbarClass: 'btn-toolbar',
  
   // Class for buttons group
   groupClass: 'btn-group btn-group-sm',
  
   // Class for row when ajax request fails
   dangerClass: 'danger',
  
   // Class for row when save changes
   successClass: 'success',
  
   // Class for row when is deleted
   mutedClass: 'text-muted',
  
   // Class for prohibiting cell editing
   noEditClass: 'noedit',
  
   // Trigger to change for edit mode
   eventType: 'click',
  
   // Change the name of attribute in td element for the row identifier
   rowIdentifier: 'id',
  
   // Hide the column that has the identifier
   hideIdentifier: false,
  
   // Activate focus on first input of a row when click in save button
   autoFocus: true,
  
   // Localization -(en, default) - LowerCase or UpperCase
   lang: 'en',
  
   // Debug mode
   debug: false,
  
   // Escape Html - convert hmtl character
   escapehtml: true,
  
   // Activate edit button instead of spreadsheet style
   editButton: true,
  
   // Activate delete button
   deleteButton: true,
  
   // Activate save button when click on edit button
   saveButton: true,
  
   // Activate restore button to undo delete action
   restoreButton: true,
  
   // Customize buttons created in the table
   buttons: {
    edit: {
     class: 'btn btn-sm btn-default',
     html: '<span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span>',
     action: 'edit'
    },
    delete: {
     class: 'btn btn-sm btn-default',
     html: '<span class="glyphicon glyphicon-trash"></span>',
     action: 'delete'
    },
    save: {
     class: 'btn btn-sm btn-success',
     html: ''
    },
    restore: {
     class: 'btn btn-sm btn-warning',
     html: 'Restore',
     action: 'restore'
    },
    confirm: {
     class: 'btn btn-sm btn-danger',
     html: 'Confirm'
    }
   },
  
   /**
    * REQUIRED - Set up in user options
    * Identifier column and editable columns
    * More info in Documentation (https://markcell.github.io/jquery-tabledit/#documentation)
    * columns: '',
    */
    
   // Executed after draw the structure
   onDraw: function () {
    return;
   },
  
   // Executed when the ajax request is completed
   onSuccess: function () {
    return;
   },
  
   // Executed when occurred an error on ajax request
   onFail: function () {
    return;
   },
  
   // Executed whenever there is an ajax request
   onAlways: function () {
    return;
   },
  
   // Executed before the ajax request
   onAjax: function () {
    return;
   }
  
  });

   

  loading Đang tải...

  Api được ưa chuộng